IGROUP - Đăng ký

Marketer

150,000 /tháng

 


 • 450,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,800,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
Quyền lợi tốt

Business

250,000 /tháng

 


 • 750,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 3,000,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 5GB Disk Space

Premium

550,000 /tháng

 


 • 1,650,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 6,600,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 10GB Disk Space
 1. Chọn gói
 2. Trang web
 3. Tài khoản